Gynécologie

Règles douloureuses 痛经

Tableaux de plénitude

  1. Stagnation de qi

Acu : 3F, 6RM+34VB, 8Rt, E29, 10Rt, 6Rt, 4Rt+6MC, 14Rt

Xiao Yao San + [Wu Yao + Xiang Fu + Zhi Ke + Yan Hu Suo] pour faire plus fortement circuler le Qi

  1. Stase de sang

Tao Hong Si Wu Tang, Tong Jing Wan, Ge Xia Zhu Yu Tang, Tao Hong Si Wu Tang + Yan Hu Suo+ Xiang Fu + Niu Xi

  1. Stagnation de froid

Wen Jing Tang, ou AI FU Nuan Gong Wan (réchauffe et tonifie plus) + FU ZI + AI YE; Xu Duan si vide de rein avec douleurs des genoux

  1. Chaleur-humidité

Er Miao San, Qing Re tiao Xue Tang

  1. Stagnation de qi du foie qui se transforme en feu

Dan Zhi Xiao Yao San

Tableaux de vide

  1. Vide de qi et de sang

Ba Zhen Yi Mu Tang

  1. Vide de yang et de sang

Dang Gui Jian Zhong Tang

Yi Shen Hua Yu Tang ; si stase + Yan Hu Suo

  1. Vide de yin du foie et des reins

Liu Wei Di Huang Wan + Bai Shao + Dang Gui